Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemeen

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke tot stand komen tussen Boralit NV en de klant zijn onderworpen aan de Algemene voorliggende leverings- en verkoopsvoorwaarden van Boralit nv. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door Boralit werden aanvaard, en in  welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van Boralit nv worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Deze Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden primeren op de gebruikelijke inkoopvoorwaarden van de koper, zelfs wanneer deze inkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk werden afgewezen.

Deze Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van Boralit nv – www.boralit.be en kunnen altijd opgevraagd worden via mail of per telefoon (info@boralit.be – 09/ 375 11 11)

Het plaatsen van een bestelling, ontvangstname van de goederen en diensten impliceert dat de klant zich akkoord verklaart met deze Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.

Offerte

Alle offertes en omschrijvingen vermeld in enigerlei drukwerk, verbinden de NV Boralit geenszins. Zij dienen enkel ter illustratie en de NV Boralit behoudt zich het recht om, wijzigingen aan te brengen aan de prijs, vormgeving, inrichting en uitrusting van het te koop gestelde materieel en diensten.

Aanbiedingen worden slechts bindend wanneer zij door de NV Boralit uitdrukkelijk werden aanvaard.

De uitvoering van elke contract is beperkt tot het uitdrukkelijk vermelde materieel en/of dienst.

Bijkomende of aanvullende leveringen/diensten, dienen het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke overeenkomst.

Order

Een bestelling is pas definitief als de klant zijn akkoord heeft gegeven op de orderbevestiging van Boralit nv.

Via uitdrukkelijke ondertekening en retour van de orderbevestiging aan Boralit nv.

Zonder tegenbericht  binnen de 24u,  is de orderbevestiging  definitief.

Indien het order en/of  de orderbevestiging,  geschiedt via elektronische weg en/of fax, is de klant hierdoor volledig gebonden.

Dimensionering

De dimensionering van regenwatertanks, waterzuiveringinstallaties, vet- en koolwaterafscheiders en pompputten : gebeurt

ofwel  op basis van gegevens van de klant. Deze gegevens zijn  bindend;ofwel  door zorgen en voor verantwoordelijkheid van de klant.

In alle gevallen waarbij de dimensionering is gebeurd op basis van gegevens van de klant en/of door zorgen en voor verantwoordelijkheid van de klant, kan Boralit niet aansprakelijk worden gesteld indien deze dimensionering niet strookt met de realiteit.

Annulatie

5.1. Bestelling van goederen

 • Annulatie voor levering

In elk geval van annulatie van de bestelling (behoudens in geval van overmacht) door de klant, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd te belope van 30 % van de waarde van de bestelling, onverminderd de mogelijkheid voor Boralit nv om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

 • Annulatie na levering

In elk geval van annulering na levering (behoudens in geval van overmacht) door de klant, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd te belope van 30 % van de waarde van de bestelling, onverminderd de mogelijkheid voor Boralit nv om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

De klant staat in voor de transportkosten in het kader van een annulatie na levering.

5.2. Interventie of onderhoudsopdracht

Ingeval van ontijdige annulatie van een interventie of onderhoudsopdracht of in geval van onmogelijkheid om de interventie of onderhoudsopdracht uit te voeren wegens de nalatigheid of fout van de klant, staat de klant in voor de kosten.

De vergoeding van de kosten bij interventie of onderhoudsopdracht  is conform de gangbare tarieven van Boralit nv (  € 39/uur excl BTW / persoon (arbeidsuren en reistijd) en € 0,49/km (reiskosten) – tarief 2014).

Boralit nv behoudt zich het recht deze tarieven, indien nodig, éénzijdig aan te passen en informeert de klant hierover.

Levering en risico

Elke levering zal zo snel mogelijk geschieden. Leverings-en uitvoeringstermijnen hebben een indicatief karakter en verbinden Boralit NV niet.

Behoudens schriftelijke overeenkomst kan een vertraging bij levering geen aanleiding geven tot opzegging  of tot vordering van welke schadevergoeding ook.

Ingeval de klant - koper zelf voor het transport zorgt, valt elk risico van verkochte en te leveren koopwaren,  ten laste van de koper, van bij het verlaten van de magazijnen van de NV Boralit. Ingeval Boralit nv  het transport organiseert, zelfs voor rekening van de klant,  berust het risico  ter zake van de goederen bij de verkoper tot op het moment dat de goederen hun bestemming (volgens orderbevestiging) hebben bereikt; vanaf dat ogenblik is het risico voor de koper.

Indien de klant deze goederen zou komen afhalen, dan gaat het risico over van zodra de goederen door de klant worden afgehaald.  In geval van afhaling door de klant is de klant verantwoordelijk voor het behoorlijk vastmaken van de goederen.

De koper staat steeds in voor de aflading der goederen op de plaats van bestemming, kosten en risico ter zake ten zijnen laste. De voormelde aflading der goederen dient onmiddellijk na aankomst der goederen op de plaats van bestemming te gebeuren, bij gebreke waaraan de verkoper er toe gerechtigd is de goederen aldaar af te laden en achter te laten, kosten en risico ter zake ten laste van de koper.

Indien het lossen  dient te gebeuren met een kooiaap, via externe ingreep, of ander specifiek materiaal vereist is, wordt dit doorgerekend aan de klant. Ook alle toeslagen in het kader van de levering, worden doorgerekend aan de klant.

De toeslag voor het gebruik van een kooiaap bedraagt € 20/losplaats excl btw

De toeslag levering werf, namelijk levering in opdracht van de tussenpersoon op werf klant bedraagt € 25 / losplaats excl btw.

Wachttijden van meer dan 15 minuten worden doorgerekend aan 40 euro/uur.

Deze tarieven zijn de geldende tarieven per 2014  en kunnen, indien nodig,  éénzijdig gewijzigd worden door Boralit nv. Boralit nv informeert hierover de klant.

Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten binnen de 24 uren na de levering/uitvoering schriftelijk en per aangetekende brief aan Boralit NV geadresseerd worden en alleszins voor enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, zulks op straffe van verval van alle aanspraken.

Boralit NV behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de goederen en/of diensten, zolang niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig zijn betaald geworden.

Research en ontwerpen

Alle hoe ook genaamde studies, ontwerpen, bestekken, plannen of documentatie door de NV Boralit verstrekt, blijven steeds haar volledige eigendom en moeten haar op eerste verzoek worden teruggegeven. In geen geval mogen bedoelde stukken aan derden uitgeleend of in mededeling gegeven worden.

Betalingsvoorwaarden

8.1. Algemeen

Behoudens geschreven overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar netto-contant zonder korting, op de zetel van de vennootschap. In geen geval mag betaling in speciën plaatsvinden aan een vertegenwoordiger van Boralit NV of derden.

Ingeval van afhaling ter plaatse (Boralit nv) kan betaald worden door middel van bancontact.

Getrokken en geaccepteerde wisselbrieven hebben nooit een schuldvernieuwing tot gevolg. Wisselbrieven, promessen en cheques mogen worden afgegeven maar moeten aan order van de NV Boralit worden opgesteld en op die zetel worden gedomicilieerd.

8.2 Vooruitbetaling en voorschotten

De  eerste bestelling door een nieuwe klant of wanneer de laatste bestelling van meer dan 1 jaar geleden dateert, is steeds volledig vooruit  te betalen per bankoverschrijving. Pas na ontvangst van de betaling wordt de productie en/of levering ingepland.

Iedere interventie buiten garantie en iedere interventie in het kader van een onderhoudscontract wordt vooruit betaald  per bankoverschrijving op basis van de offerte. Op de offerte worden approximatieve werkuren, reistijd en reiskosten vermeld.

Voor de tarieven : zie artikel 5.2 van deze Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden.

De definitieve facturatie volgt op basis van de nacalculatie.

Vervanging van onderdelen en verbruikte materialen zijn steeds ten laste van de klant.

Voor bestellingen van niet standaard producten zoals pompputten, afscheiders met grote debieten wordt een voorschot gevraagd, als volgt : 40 % bij bestelling, 40 % voor levering en 20 % na levering – 30 dagen factuurdatum.

8.3 Vervaldag – Protest

Niet betalen op vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen/overeenkomsten mogen door Boralit NV in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd, met een forfaitaire schadevergoeding van 20 % ten laste van de koper.

Bij niet-betaling op de vervaldag, brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van Boralit NV van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op à rato van de wettelijke rentevoet boven de basisherfinancieringstransactie-intrestvoet van de ECB, vanaf de vervaldag.

Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op vervaldag ten belope van  € 40 (excl btw)  voor de invorderingskosten. Voor alle andere opgelopen kosten, bovenop dit forfaitair bedrag, wordt een schadeloosstelling gevorderd van 20 % op het te betalen bedrag.

In een wederkerige handelsrelatie, is Boralit NV gerechtigd om ten alle tijde alle tegoeden die zij heeft van de klant te compenseren met schulden aan de klant, zelfs na  samenloop.

Protest tegen de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.

Boralit NV behoudt zich het recht, om een vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

Eigendomsrecht - retentierecht

Door het plaatsen van een bestelling en bij het doen van een aankoop erkent de koper uitdrukkelijk dat bij afwijking van art 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de NV Boralit de volledige eigendom van het door haar verkochte materiaal behoudt tot op het ogenblik dat de verkoopprijs en eventueel interesten, bijslagen en kosten integraal betaald zijn. Tot op dat ogenblik zal de koper het materieel perfect onderhouden en tegen alle schade verzekeren.

Zo Boralit NV van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de klant. In dit geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 20 % van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van Boralit NV om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Dit bedrag is compenseerbaar met eventueel terug te geven gelden.

Waarborg – garantie - aansprakelijkheid

10.1. De geleverde koopwaar wordt door de koper aangekocht in de toestand waarin zij zich bevindt, welke toestand de koper bevestigt, zullen het afsluiten van het koopcontract bekennen, goed te keuren en te aanvaarden.

10.2. Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van garantie, binnen de 24 uren na de levering/uitvoering en alleszins voor enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, per aangetekende brief aan Boralit NV worden meegedeeld.

Op straffe van verval van garantie moet een mogelijk en vermoed verborgen gebrek medegedeeld worden aan Boralit NV, schriftelijke en aangetekend binnen de 3 dagen vanaf de vaststelling.De bewijslast ligt bij de klant.

10.3. Het aanvaarden van de factuur en het gebruiken van de geleverde goederen en/of diensten ontslaat Boralit NV in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken.

10.4 Waarborgen kunnen slechts schriftelijk worden gegeven, en moeten beperkend worden geïnterpreteerd. Verleende waarborgen zijn steeds uitsluitend beperkt tot vervanging of herstelling van de geleverde koopwaar met uitsluiting  van kosten of schadevergoeding voor verplaatsing,montage en gevolgen voor derden.

10.5 Schade bij transport – organisatie van het transport door Boralit nv

De goederen moeten gecontroleerd worden op transportschade in het bijzijn van de transporteur, bij levering. Ook wanneer de verpakking niet beschadigd is.

Bij zichtbare schade moet de schade vermeld worden op de vrachtbrief en ondertekend worden door de chauffeur. Zonder dit kan geen schade omwille van transport gevorderd worden. De schade moet, op straffe van verval van garantie binnen de 24 uren na de levering  gemeld worden aan Boralit nv.

10.6 De garantie geldt enkel bij  alle aantoonbare fabricagefouten EN  in zoverre de plaatsingsvoorschriften EN de gebruiksvoorschriften strikt werden nageleefd.

10.7 Plaatsingsvoorschriften.

A. De plaatsingsvoorschriften maken deel uit van de koop-verkoopsovereenkomst en zijn geleverd en medegedeeld aan de klant op basis van :

Sticker met plaatsingsvoorschriften op tank ;en/of
Document plaatsingsvoorschriften in  de tank.

De klant erkent hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en gaat hiermee akkoord.

De plaatsingsvoorschriften moeten EERST gelezen worden VOOR plaatsing en VOOR in gebruikname.

Ingeval van verlies door de klant van de plaatsingsvoorschriften moet de klant altijd een nieuw exemplaar van de plaatsingsvoorschriften voor zijn productgroep opvragen bij Boralit nv of de plaatsingsvoorschriften downloaden van de website van Boralit nv (www.boralit.be)

B. Plaatsing in het bijzonder.

De bijzondere bepalingen, per productgroep, zijn uitdrukkelijk opgenomen in de plaatsingsvoorschriften;

Een niet conforme plaatsing valt onder de verantwoordelijkheid en onder het risico van de klant.

Boralit nv kan niet verantwoordelijk of  aansprakelijk worden gesteld ingeval van niet conforme plaatsing, volgens de bepalingen van de plaatsingsvoorschriften.

10.8 Garantieperiode.

De garantie is enkel geldig bij aantoonbare fabricagefouten.

A / Op alle behuizingen geldt een degressieve garantie van 10 jaar. Zie ook verder onder punt H.

B/ Op alle behuizingen van de Super Compact 5/3, de Super Compact 8/3, Super Compact 3 en de Super Compact 4 geldt een degressieve garantie van 25 jaar. Zie ook verder onder punt H.

C/ Op de behuizing van de Adblue tank geldt een degressieve garantie van 5 jaar. Zie ook verder onder punt H.

D/ Op de behuizing van de enkelwandige bovengrondse Multi purpose opslagtank geldt een garantie van 2 jaar.

E/ Op alle elektrische en mechanische onderdelen geldt een garantie van 2 jaar.

F/ De garantieperiode op een goed heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum. Het feit dat het goed wordt hersteld of vervangen, wijzigt de oorspronkelijke aanvangstermijn en duur van de garantieperiode niet.

G/ In geval van ingrepen door klant/eigenaar op elektrische componenten binnen de garantieperiode, komt de eventuele resterende garantieperiode hierdoor  te vervallen.

H/ Garantieperiode behuizing.

Na twee jaar wordt bij vervanging of herstelling rekening gehouden met een degressieve waardevermindering omwille van het gebruik van het goed. De klant betaalt dan een procentuele tussenkomst in de herstel/vervangingskosten.

Voor de garantieperiode van 10 jaar : Binnen de twee jaar is de garantie 100%. Na twee jaar,  is er per jaar een degressieve garantie van 10 %.

Voor de garantieperiode van 25 jaar : Binnen de twee jaar is de garantie 100%. Na twee jaar,  is er per jaar een degressieve garantie van 4  %.

Voor de garantieperiode van respectievelijk 5 jaar geldt een degressieve garantie na 2 jaar van 20% per jaar.

Werking

In een septische tank worden geloosde stoffen omgezet tot kleine deeltjes. Dit gebeurt enerzijds door oplossen en anderzijds door de zich vormende anaërobe bacteriën. Deze bacteriën, die in een zuurstofarm milieu leven, voeden zich deels met de afvalproducten en zetten deze om in gassen en bezinkbare deeltjes.

De gassen verdwijnen via de verluchtingsbuizen en de overblijvende vaste deeltjes zinken naar de bodem (waardoor men een septische tank af en toe moet ledigen). De kleinere zwevende deeltjes spoelen mee naar buiten, naar de riool of naar het waterzuiveringssysteem. De lichtere deeltjes komen boven drijven en vormen een korst. De onderliggende vloeistof wordt door de korst van de lucht afgesloten zodat er minder geur ontstaat en de bacteriën vlot hun werk kunnen doen..

Een septische tank moet voldoende groot zijn, zodat het geloosde water de tijd krijgt om op te lossen en door de bacteriën verteerd te worden. Dit komt overeen met een minimale verblijfsduur van 5 dagen. Tevens moet een septische put zodanig geconstrueerd zijn dat de uitgang van de put onder het vloeistofniveau staat. Om te voorkomen dat bij grotere toevoer de toekomende vloeistoffen direct uit de tank zouden vloeien, zonder dat de bacteriën hun werk hebben kunnen doen, is de ingang voorzien van een bocht. Tevens verhindert een indirecte instroom dat de luchtafsluitende korst mee wegspoelt. Om een goede werking te garanderen, mag er geen regenwater in de septische put komen.

Voordelen

De septische putten in polyethyleen hebben heel wat voordelen in vergelijking met deze in beton:

 • De installaties zijn eenvoudig te vervoeren en te plaatsen door het beperkte gewicht.
 • De tanks zijn corrosiebestendig.
 • De tanks zijn makkelijk te reinigen doordat er niets aan polyethyleen blijft kleven.
 • Polyethyleen is gegarandeerd waterdicht en er is geen mogelijkheid van doorgroeien van wortels en planten.
 • Polyethyleen is tot 100% recycleerbaar.
 • 50 jaar garantie

Gamma

D10.9 De mazouttanks (met uitzondering van de Fieldmasters) zijn uitgerust met een overvulbeveiliging.

Aanwezigheid van stookolie in de tussenwand van de bovengrondse stookolietanks tengevolge van het niet gebruik van de overvulbeveiliging, naar aanleiding van de bevoorrading van de tank, valt buiten de verantwoordelijkheid van Boralit nv.

Alle daaruit resulterende schade en vervuiling is ten laste van de partij die de schade heeft veroorzaakt.

Ook indien de overvulbeveiliging weg is, kan Boralit niet aansprakelijk worden gesteld en komt Boralit nv niet tussen in enige kost en/of vergoeding.

10.10 Verval garantie

Elke aanspraak op garantie vervalt :

 • Indien de betalingsmodaliteiten niet stipt werden nageleefd;
 • Bij het niet naleven van de plaatsingsvoorschriften en/of  gebruiksaanwijzingen;
 • In het bijzonder :
  • Bij ondergrondse mazouttank : als getest wordt met onderdruk in de plaats van met bovendruk – (gevaar voor inklappen en scheurvorming).
  • Bij waterzuiveringsinstallatie : bij het ruimen en/of leegzuigen bij hoge waterstand en/of vriestemperaturen;of fout ruimen/vullen
  • Bij iedere overvulling mazouttanks. Het volume van de mazouttank mag het stockagevolume niet overscrhijden.
  • Bij onoordeelkundig  of foutief gebruik – gebruik voor een andere toepassing dan deze waarvoor bestemd.
 • Opzet of grove onachtzaamheid
 • In geval Boralit NV niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek
 • In geval de klant op eigen initiatief handelingen treft die een onderzoek van de klacht niet (meer) mogelijk maakt.
 • In geval de klant op eigen initiatief wijzigingen en/of herstellingen doorvoert.
 • In geval van overmacht.
 • Bij verkeerde manipulatie van de installatie/tank.

Toepasselijke wet – rechtsbevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. Voor ieder geschil tussen beide partijen erkent de koper de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. Boralit NV behoudt nochtans het recht voor, het geschil voor elke bevoegde rechtbank te brengen in België of in het buitenland.